Vastuvõtt

Lapse lasteasutusse vastuvõtmise taotlemiseks täidab vanem lapse sünnitunnistuse alusel haridusameti juhataja poolt kehtestatud vormikohase vastuvõtu taotluse.

Tallinna lapsevanemad saavad lasteaiakohta taotleda Tallinna Haridusameti kaudu.

Vastuvõtu taotlusesse märgitakse kuni 3 lasteasutuse valikut ning lasteasutuses koha saamise soovitud aeg (aasta).

Lasteasutusse võetakse vastu pooleteise- kuni seitsmeaastasi lapsi, kui lapse ja tema vanema(te) elukohana on Eesti rahvastikuregistrisse (edaspidi rahvastikuregister) kantud Tallinna linn.

Laste vastuvõtmist lasteaeda reguleerib Tallinna Linnavalitsuse 27.12.2006 vastuvõetud määrus number 109       Laste koolieelsesse lasteasutusse vastuvõtu ja sealt väljaarvamise kord