Õppeaasta eesmärgid

Rõõmutarekese Lasteaia 2016/2017 õppeaasta prioriteetne valdkond – avastusõpe  

I poolaasta eesmärk: õpetajad tutvuvad iseseisvalt avastusõppe veebipõhiste materjalidega ja loovad avastusõppeks vajaliku õpikeskonna.

II poolaasta eesmärk: õpetajate koolitus ja avastusõppe rakendamine õppe-ja kasvatustöös.

Üldeesmärk: Laps omandab uusi teadmisi uurides ja katsetades

Põhimõtted:

 • avastusõpe on lapsest lähtuv õpetamine, mille käigus julgustatakse last ise uurima ja katsetama;
 • lapsed võimalus avastada loodusteadusi ISE –  osaleda aktiivselt õppeprotsessis ja aruteludes;
 • õpetaja loob avastusõpet toetava õpikeskkonna, aktiveerib ja suunab laste tegevust;
 • õpetamise protsess baseerub lapse aktiivsusel, käelisel tegevusel, meelte kasutamisel, süsteemsel õppekaval;
 • avastuslik õppeviis suunab küsimuste ja juhendamise abil last võimalikult iseseisvale teadmiste hankimisele ning arusaamisega õppimisele.

Sisu:

 • Rühmas avastusõppeks vajaliku õpikeskkonna loomine.
 • Õpetaja roll: keskkonna looja, aktiviseerija, suunaja, juhendaja, märkaja.
 • Suunatud uurimuslik õpe ehk avastusõpe on süstematiseeritud meetod millegi teadasaamiseks katsete, vaatluste, võrdlemiste, mõõtmiste abil.
  • Teema 1: Suunatud uurimusliku õppe ehk avastusõppe üldised alused koolieelses lasteasutuses.
  • Teema 2: Avastusõppe teema „Meeled”
  • Teema 3: Avastusõppe teema „Ilm”
  • Teema 4: Avastusõppe teema „Võrdlemine ja mõõtmine”
  • Teema 5: Avastusõppe teema „Värvused”
  • Teema 6: Avastusõppe teema „Vedelikud”
 • Katsed, arutelud, projektid, rühmatööd