Missioon, visioon, väärtused

Lasteaia missioon

Luua võimalused ja sobiv keskkond õpihimulise, loova, elurõõmsa, hooliva, mõistva väikese

inimese kasvamiseks.

Lasteaia visioon

Olla omanäoline, eesti rahvuskultuuri edasikandev ning oma traditsioone hoidev

organisatsioon, mis on avatud koostööks, arvestab iga liikme vajadustega ning toetab

nende mitmekülgset arengut.

Lasteaia põhiväärtused

• Hoiame ja kaitseme loodust enda ümber

• Austame ja hoiame inimesi enda kõrval

• Märkame ka kõige väiksemat ja vaiksemat

• Austame ja kanname endas eesti rahvuskultuuri

• Hoiame lasteaia traditsioone