Õppeaasta eesmärgid

Algus / Lapsevanemale / Õppe- ja kasvatustöö / Õppeaasta eesmärgid

Rõõmutarekese Lasteaia 2019/2020  õppeaasta prioriteetne valdkond – TERVIS/HEAOLU. 

Tervis on füüsilise, vaimse, emotsionaalse ja sotsiaalse heaolu seisund.

Üldeesmärk:

 • Toetada ja tugevdada lapse heaolu ja tervisekäitumist läbi aktiivõppe ja õuesõppe.
 • Laps omandab uusi teadmisi ja kogemusi eluliste tegevuste kaudu, olles ettevõtlik ja aktiivne.
 • Õpetaja loob turvalise, avatud ja mitmekülgse õpikeskkonna, kus lapse aktiivsus ja iseseisvus saab avalduda.

Põhimõtted:

 • Lasteaia personal on eeskujuks laste väärtuste kujunemisel, avatud väärtuste dialoogile ja ühiste väärtuste rakendamisele (hoolivus, pühendumus, koostöö).
 • Aktiivõppemeetodid (avastusõpe, õuesõpe sh aiandus, projektiõpe, IT-vahendid) toetavad lapse iseisvust/algatusvõimet, terviklikku ja positiivset mina-pilti ning sotsiaalseid oskusi (samm-sammult program, Persona Dolls).
 • Õueala kui õpiruumi aktiivsem ja teadlikum kasutamine (õuesõpe, linnaaiandus, terviseedendus).

Sisu:

 • terviseteadlikkuse edendamine (tervisemeeskond);
 • keskkonnateadlikkuse edendamine (linnaaiandus, komposteerimine, projektid) sh õueala efektiivsem ja teadlikum kasutamine õpikeskkonnana: õuesõppeklass, avastusõpe, liikumistegevused;
 • lasteaiarahu (ühistel väärtustel toimiv lasteaed, samm-sammult õppeprogrammi rakendamine);
 • teaduspäevade korraldamine;
 • hea praktika jagamine (koolitused, koostöö teiste lasteaedadega);
 • IT-vahendite kasutamine õppe-ja kasvatustöö mitmekesistamiseks (projektor, Ipad, haridusrobotid);
 • Euroopa vabatahtlikud ja koostööprojektid.

Rõõmutarekese Lasteaia 2018/2019  õppeaasta prioriteetne valdkond – AVASTUSÕPE, ROBOOTIKA

Üldeesmärk:

 • Laps omandab uusi teadmisi uurides ja katsetades.
 • Õpetaja kasutab IT-vahendeid õppe-ja kasvatustöö mitmekesistamiseks.

Põhimõtted:

 • avastusõpe on lapsest lähtuv õpetamine, mille käigus julgustatakse last ise uurima ja katsetama;
 • õpetaja loob avastusõpet toetava õpikeskkonna, aktiveerib ja suunab laste tegevust;
 • avastuslik õppeviis suunab küsimuste ja juhendamise abil last võimalikult iseseisvale teadmiste hankimisele ning arusaamisega õppimisele;
 • IT-vahendid tõstavad laste huvi tehnika-,  infotehnoloogia ja teadusmaailma vastu;
 • lapsed omadavad esimesed lihtsamad teadmised digiseadmete juhtimisest ja programmeerimisest (Bee-Bot, Blue-Bot, Ozobot) mängulise õppetegevuse kaudu (põrandamatid).

Sisu:

 • Rühmas avastusõppeks vajaliku õpikeskkonna loomine.
 • Õpetaja roll: keskkonna looja, aktiviseerija, suunaja, juhendaja, märkaja.
 • Katsed, arutelud, projektid, rühmatööd
 • TEADUSPÄEVADE KORRALDAMINE:
  • I rühm  – MAA
  • II rühm – VESI
  • III rühm  – TULI
  • IV rühm – PRÜGI
  • NP rühm ​– ÕHK
 • IT-vahendite kasutamine õppe-ja kasvatustöös (projektor, Ipad, haridusrobotid).