Õppeaasta eesmärgid

Algus / Lapsevanemale / Õppe- ja kasvatustöö / Õppeaasta eesmärgid

Tallinna Haridusameti prioriteedid 2017/18. õppeaastal leiad siit

 

Rõõmutarekese Lasteaia 2017/2018 õppeaasta prioriteetne valdkond – avastusõpe  

Üldeesmärk: Laps omandab uusi teadmisi uurides ja katsetades

Põhimõtted

  • avastusõpe on lapsest lähtuv õpetamine, mille käigus julgustatakse last ise uurima ja katsetama;
  • lapsed võimalus avastada loodusteadusi ISE –  osaleda aktiivselt õppeprotsessis ja aruteludes;
  • õpetaja loob avastusõpet toetava õpikeskkonna, aktiveerib ja suunab laste tegevust;
  • õpetamise protsess baseerub lapse aktiivsusel, käelisel tegevusel, meelte kasutamisel, süsteemsel õppekaval;
  • avastuslik õppeviis suunab küsimuste ja juhendamise abil last võimalikult iseseisvale teadmiste hankimisele ning arusaamisega õppimisele.

Sisu

  • Rühmas avastusõppeks vajaliku õpikeskkonna loomine.
  • Õpetaja roll: keskkonna looja, aktiviseerija, suunaja, juhendaja, märkaja.
  • Suunatud uurimuslik õpe ehk avastusõpe on süstematiseeritud meetod millegi teadasaamiseks katsete, vaatluste, võrdlemiste, mõõtmiste abil.
  • Katsed, arutelud, projektid, rühmatööd