Hoolekogu

Algus / Meist / Hoolekogu

Hoolekogu on alaliselt tegutsev organ, kelle ülesanne on jälgida, et õppe- ja kasvatustegevus vastaks laste arengule ja huvidele ning teha sellesuunalist koostööd lasteasutuse personaliga.

Hoolekogu :

  1. kuulab ära juhataja aruande lasteasutuse õppe- ja kasvatustegevusest ning majandamisest;
  2. annab juhatajale ja valla- või linnavalitsusele soovitusi lasteasutuse eelarve koostamisel ja eelarvevahendite otstarbekaks kasutamiseks;
  3. teeb juhatajale ja valla- või linnavalitsusele ettepanekuid lastele soodsa arengukeskkonna tagamiseks;
  4. osaleb oma esindaja (esindajate) kaudu juhataja vaba ametikoha täitmiseks korraldatud konkursi komisjoni töös;
  5. otsustab lapse toidukulu päevamaksumuse.

Hoolekogul on õigus saada juhatajalt ning valla- või linnavalitsuselt oma tööks vajalikku informatsiooni. Oma töö korraldamiseks valib hoolekogu oma liikmete hulgast esimehe ja tema asetäitja. Hoolekogu töövorm on koosolek, mis toimub vähemalt üks kord kvartalis hoolekogu esimehe või juhataja ettepanekul.

Maarja Kasar

1. rühma esindaja
maarja.kasar@gmail.com

Priit Hõbemägi

2. rühma esindaja
priith@gmail.com

Triin Tats

3. rühma esindaja
tauno@asi.ee

Anu Hallik- Jürgenstein

4. rühma esindaja
anu.hallik@tallinnlv.ee

Rain Tamm

Naerupallide rühma esindaja
tammrain@gmail.com

Hiie Tamm

Õpetajate esindaja
info@roomu.edu.ee

Aime Lauton

Tallinna Kesklinna Valitsuse esindaja
Aime.Lauton@tallinnlv.ee